Sídlo a fakturačne údajePayables
Patrik Priesol
Zvolenská 1778/13
010 08 Žilina

IČO: 47329769, DIČ: 1086291635

Spoločnosť Patrik Priesol je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, register číslo 580-52138.

Bankové spojenie
Banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 4205861638/8360
IBAN: SK67 8360 5207 0042 0586 1638
SWIFT: BREXSKBX

Kontaktné údaje

Telefonický kontakt

Operátor Kontakt
Ak voláte z čísla StackNet (kl. 017)
990
Ak voláte z čísla iného operátora (kl. 017) +421 41/202 13 58
+420 91/012 88 42
Najviac voľných operátorov je v čase 16:30 – 21:00.

E-mailový kontakt

Oddelenie Kontakt
Obchodné oddelenie pa_info@tpsk.eu
Technická podpora pa_support@tpsk.eu
Marketingové oddelenie marketing@tpsk.eu
Fakturačné oddelenie faktury@tpsk.eu
HR oddelenie hr@tpsk.eu
PR oddelenie pr@tpsk.eu

Online chat Ticket
Live chat Vytvoriť novy tiket